Año 2014

2014 ALEMANIA 2 EUROS BAJA SAJONIA

2014 ALEMANIA 2 EUROS BAJA SAJONIA

4,50 €

2014 ESLOVAQUIA 2 EUROS X Aniv. ENTRADA U.E

2014 ESLOVAQUIA 2 EUROS X Aniv. ENTRADA U.E

4,50 €

2014 HOLANDA 2 EUROS DOBLE RETRATO

2014 HOLANDA 2 EUROS DOBLE RETRATO

4,50 €

2014 ESPAÑA 2 EUROS PARQUE GÜELL

2014 ESPAÑA 2 EUROS PARQUE GÜELL

3,50 €

2014 ESLOVENIA 2 EUROS BARBARA CELJE

2014 ESLOVENIA 2 EUROS BARBARA CELJE

4,50 €

2014 ESPAÑA 2 EUROS PROCLAMACIÓN FELIPE VI

2014 ESPAÑA 2 EUROS PROCLAMACIÓN FELIPE VI

3,50 €

2014 FRANCIA 2 EUROS DIA D

2014 FRANCIA 2 EUROS DIA D

4,50 €

2014 FRANCIA 2 EUROS SIDA

2014 FRANCIA 2 EUROS SIDA

4,50 €

2014 PORTUGAL 2 EUROS REVOLUCION CLAVELES

2014 PORTUGAL 2 EUROS REVOLUCION CLAVELES

4,50 €

2014 PORTUGAL 2 EUROS AGRICULTURA FAMILIAR

2014 PORTUGAL 2 EUROS AGRICULTURA FAMILIAR

4,50 €

2014 LUXEMBURGO 2 EUROS ASCENSION AL TRONO

2014 LUXEMBURGO 2 EUROS ASCENSION AL TRONO

4,50 €

2014 LUXEMBURGO 2 EUROS INDEPENDENCIA

2014 LUXEMBURGO 2 EUROS INDEPENDENCIA

4,50 €